തൃശ്ശൂരിലെ BJP വിജയത്തെ ചൊല്ലി, ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരെ പൊളിച്ചടുക്കി MAR THOMAS THARAYIL