ഡിജെയുമായി വന്ന് പള്ളിക്കകം വൃത്തികേടാക്കുന്നവരോട് അച്ചന്‍പുലികള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത്ചങ്ക് ചക്കച്ചാ...!