ജനങ്ങള്‍ പിച്ചച്ചട്ടിയെടുക്കുമ്പോളും കൂത്താട്ടം! ഇലക്ഷന്‍ ജയിക്കാന്‍ ഹമാസ് വോട്ടു മാത്രം മതിയോ?