തിന്നോ തിന്നോ മൂക്കുമുട്ടെ തിന്നോ...അമ്മച്ചിയുടെ വാക്കുകള്‍ വൈറലാകുന്നു...| THANI NASRANI