പ്രതിപക്ഷം ശോഷിച്ചാല്‍ തകരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയോ?യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞ ചര്‍ച്ച