യുഗാന്ത്യ സഭയ്ക്ക് ഇന്നാവശ്യം ആദിമസഭയുടെ ഈ സവിശേഷതകൾ