പുത്തൻ കുർബാനക്ക് ശേഷം മുഖം വലിച്ചു കീറപ്പെട്ട ആ അനുഭവം പങ്ക് വച്ച് ഇരട്ടകളായ കണ്ണൻചിറ അച്ചന്മാർ..