അരിയും മലരും കൊതുകുതിരിയും റെഡി..പോരുന്നോ ഞമ്മന്റെ കൂടെ?