എവിടെയും വംശീയ ഉന്മൂലനം തന്നെ ലക്ഷ്യം ഇവര്‍ എന്തേ ഇങ്ങനെ?