തിരുവസ്ത്രങ്ങൾക്കും തിരുസ്വരൂപങ്ങൾക്കുമായി ജപമാല ചൊല്ലി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാളിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ..