കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചപ്പോള്‍