കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ച പുരോഹിതൻ ; ഒടുവിൽ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു