ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇത്തരം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനി ഉണ്ടാകില്ല!