മരിക്കുകയാണെന്നു പോലും അറിയാതെ മരണത്തിന്റെ അഗാധഗര്‍ത്തങ്ങളിലേക്ക് പോയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കഥ