പ്ലേഗ് ; ആ മഹാ ദുരന്തം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമോ... | LOKAM NADUNGIYA NIMISHANGAL | PLAGUE