യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടപ്പോൾ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ..പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് അത്ഭുതം