സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും പരസ്പര ലയത്തിൽ ജീവിച്ചു കാണിച്ച ദമ്പതികൾ