ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നപോലെ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യരോ? പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്ത്‌ പറയുന്നു?