പച്ചമനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങള്‍ക്കെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കൈസര്‍മാരെ..ഗതികെട്ടാല്‍.... ജനം....