രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ്‌ഖാൻ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുമസ്ആഘോഷം ശ്രദ്ധേയമായി |CHRISTMAS CELEBRATION