തൃശൂർ നഗരത്തിലൂടെ രാജാവിന് പ്രൗഡഗംഭീര എഴുന്നള്ളത്ത്...|THRISSUR | THRISSUR PROCESSION