വീടുകളിലുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം വത്തിക്കാൻ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്വരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ...