പീഡനങ്ങൾക്കുനടുവിലും ആനന്ദത്തോടെ രാജീവ് | THEEPIDICHAVAR