ഹമാസ് അന്ന് ഇസ്രായേലികളോട് ചെയ്തത്|മാധ്യമങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച ഭീകര ദൃശ്യങ്ങളിലെ വാസ്തവം

Isael-Hamas War