സ്വവർഗ്ഗ 'ദമ്പതി' ആശിർവാദം സഭയുടെ 'അടിത്തറ' ഇളക്കുമോ? എന്താണ് വാസ്തവം?

SAME SEX WEDDING | POPE FRANCIS