അവരൊക്കെ ഇങ്ങട് ഇറങ്ങിവന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും... അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടും...