നാട്ടുനടപ്പ് എന്തുമാകട്ടെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞതേ ചെയ്യൂ എന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ജീവിച്ചുകാണിച്ച ധീരവനിത