ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചിരിച്ചുതള്ളുന്നവരോട് ദൈവത്തിന് ചിലതൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട് ....PRISCILLA

PRISCILLA