നല്ല ഒന്നാന്തരം ബിസിനസ്സ്കാരി.ഇട്ടുമൂടാൻ സ്വത്ത്..എന്നിട്ടും അവൾ ഇങ്ങനെ നിലപാട് എടുത്തതിന്റെ പിന്നിൽ