സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും അവിചാരിതമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ധീരവനിതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ?