പിന്നിലുള്ളവയെ മറക്കുക...കഴിഞ്ഞ കാലത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക...ലോകം അറിയണം ഈ വിശുദ്ധ വനിതയെ..