സൗന്ദര്യ വർദ്ധനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ