വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാൻ മതനിന്ദ ആരോപണം..ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ കുറ്റമുക്തരാക്കി തീവ്രവാദവിരുദ്ധ കോടതി