അനുരഞ്ജനത്തിന് കളമൊരുങ്ങി സിനഡ് തീരുമാനങ്ങൾ പുറത്ത്