പ്രധാനമന്ത്രി പോലും ഉപേക്ഷിച്ചാലും യേശു നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല... വൈദികന്റ സൂപ്പർ പ്രഘോഷണം