25 വർഷക്കാലമായി പരിശീലകൻ. മാർഗം കളിക്കുള്ള കേരള ഫോക്‌ ലോർ അവാർഡ് സിബി പാലായ്ക്ക്