ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് വിജയപുരം രൂപത പ്രാര്‍ത്ഥന ആഭ്യര്‍ഥിച്ച് മോണ്‍ ജസ്റ്റിന്‍ മഠത്തിപ്പറമ്പില്‍