മരണവീട് കണ്ണീർക്കടലായി...മനം നൊന്ത് അവറാച്ചന്റെ ഗ്രാമവും, ഭാര്യ തെയ്യാമ്മയും..| Kozhikode Kakkayam