ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായി കൊട്ടിയൂരില്‍ ജന രോക്ഷം ആര്‍ത്തലച്ചപ്പോള്‍ | WILD ANIMAL ATTACK