സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം നടത്തിയതിനും പ്രാർത്ഥിച്ചതിനും പിഴയും അറസ്റ്റും.