യുഎന്‍ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാല്‍ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടോ? | UN | ISRAEL HAMAS WAR |