ഫ്രീ പാലസ്തീന്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഈസ്റ്റര്‍ ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടെ ദൈവനിന്ദാപരമായ പ്രകടനങ്ങള്‍