ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ ബൈഡൻ റൂമിലേക്ക് വൈദികനെ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് വരുത്തിയത് എന്തിനായിരുന്നു?