ഷെക്കെയ്‌നയുടെ സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്‌സില്‍ മാതാവ് ചെയ്ത ആ വലിയ അത്ഭുതം വെളിപ്പെടുത്തി ഷാര്‍ലോ അച്ചന്‍