ജെബി കോശി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തത് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിന് തുല്യം.