ഫാത്തിമയിൽ അമ്മക്ക് മുന്നിൽ രോഗികൾക്കും തടവുകാർക്കുമൊപ്പം വൈകാരികമായി ജപമാല പ്രാർത്ഥിച്ച് സഭാതലവൻ..