സ്ത്രീകൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പരസ്യമായി ചാട്ടവാറടി... അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും.. താലിബാൻ പ്രസ്താവന..