സഭയില്‍നിന്ന് പുറത്താകാതിരിക്കാന്‍ സിനഡ് പിതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്തആഹ്വാനം