പൊട്ടത്തരം വിളമ്പാതെ...തോമാശ്ലീഹ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നവരെ പൊളിച്ചടക്കി