കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രജീഷിന്റെ വീട്ടിൽ സാന്ത്വനവുമായി അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർTiger Attack